Решение на общинската избирателна комисия

община Сливен

област Сливен

за избиране на кмет на кметство Ковачите

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Ковачите, община Сливен, област Сливен на втори тур Атанас Тодоров Гурков, издигнат от Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЗАЕДНО ЗА СЛИВЕН", получил 293 действителни гласове.