Решение на общинската избирателна комисия

община Брезово

област Пловдив

за избиране на кмет на кметство Пъдарско

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Пъдарско, община Брезово, област Пловдив на втори тур Христо Петков Ботевски, издигнат от ИК Христо Петков Ботевски, получил 219 действителни гласове.