Решение на общинската избирателна комисия

община Ловеч

област Ловеч

за избиране на кмет на кметство Радювене

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Радювене, община Ловеч, област Ловеч на втори тур Галя Петкова Петрова, издигнат от Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", получил 265 действителни гласове.