Решение на общинската избирателна комисия

община Велико Търново

област Велико Търново

за избиране на кмет на община Велико Търново

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Велико Търново, област Велико Търново на втори тур Румен Георгиев Рашев, издигнат от ИК за РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАШЕВ, получил 13629 действителни гласове.