Решение на общинската избирателна комисия

община Търговище

област Търговище

за избиране на кмет на кметство Твърдинци

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Твърдинци, община Търговище, област Търговище на първи тур Мюсфер Осман Ахмед, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 114 действителни гласове.