Решение на общинската избирателна комисия

община Търговище

област Търговище

за избиране на кмет на кметство Буйново

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Буйново, община Търговище, област Търговище на първи тур Ахмед Хасанов Ахмедов, издигнат от Инициативен комитет, получил 169 действителни гласове.