Решение на общинската избирателна комисия

община Търговище

област Търговище

за избиране на кмет на кметство Братово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Братово, община Търговище, област Търговище на първи тур Ахмед Мехмедов Ахмедов, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 167 действителни гласове.