Решение на общинската избирателна комисия

община Омуртаг

област Търговище

за избиране на кмет на кметство Първан

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Първан, община Омуртаг, област Търговище на първи тур Недред Хюсеинов Юсуфов, издигнат от Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", получил 102 действителни гласове.