Решение на общинската избирателна комисия

община Омуртаг

област Търговище

за избиране на кмет на кметство Камбурово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Камбурово, община Омуртаг, област Търговище на първи тур Юбейдет Исмаилов Исмаилов, издигнат от Инициативен комитет, получил 456 действителни гласове.