Решение на общинската избирателна комисия

община Сливен

област Сливен

за избиране на кмет на кметство Стара Река

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Стара Река, община Сливен, област Сливен на първи тур Стефан Йорданов Стефанов, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 193 действителни гласове.