Решение на общинската избирателна комисия

община Асеновград

област Пловдив

за избиране на кмет на кметство Стоево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Стоево, община Асеновград, област Пловдив на първи тур Ибрям Мустафа Шабан, издигнат от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ИБРЯМ МУСТАФА ШАБАН, получил 221 действителни гласове.