Решение на общинската избирателна комисия

община Асеновград

област Пловдив

за избиране на кмет на кметство Леново

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Леново, община Асеновград, област Пловдив на първи тур Атанаска Георгиева Янкова, издигнат от Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", получил 173 действителни гласове.