Решение на общинската избирателна комисия

община Асеновград

област Пловдив

за избиране на кмет на кметство Нови Извор

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Нови Извор, община Асеновград, област Пловдив на първи тур Айнур Сейдулов Нешадов, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 143 действителни гласове.