Решение на общинската избирателна комисия

община Вълчедръм

област Монтана

за избиране на кмет на кметство Долни Цибър

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Долни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана на първи тур Камен Шанков Димитров, издигнат от "Българско Движение Национален Идеал за Единство", получил 649 действителни гласове.