Решение на общинската избирателна комисия

община Тетевен

област Ловеч

за избиране на кмет на кметство Дивчовото

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Дивчовото, община Тетевен, област Ловеч на първи тур Петко Димитров Петков, издигнат от Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", получил 73 действителни гласове.