Решение на общинската избирателна комисия

община Бяла Слатина

област Враца

за избиране на кмет на кметство Галиче

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Галиче, община Бяла Слатина, област Враца на първи тур Ценко Кръстев Чоков, издигнат от Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 751 действителни гласове.