Решение на общинската избирателна комисия

община Велико Търново

област Велико Търново

за избиране на кмет на кметство Церова Кория

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Церова Кория, община Велико Търново, област Велико Търново на първи тур Христо Спасов Родин, издигнат от Политическа партия "БСП-БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 115 действителни гласове.