Решение на общинската избирателна комисия

община Велико Търново

област Велико Търново

за избиране на кмет на кметство Русаля

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Русаля, община Велико Търново, област Велико Търново на първи тур Сашко Трифонов Начев, издигнат от Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", получил 115 действителни гласове.