Решение на общинската избирателна комисия

община Велико Търново

област Велико Търново

за избиране на кмет на кметство Ново Село

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Ново Село, община Велико Търново, област Велико Търново на първи тур Христо Рашков Христов, издигнат от ИК за ХРИСТО РАШКОВ ХРИСТОВ, получил 225 действителни гласове.