Решение на общинската избирателна комисия

община Велико Търново

област Велико Търново

за избиране на кмет на кметство Никюп

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Никюп, община Велико Търново, област Велико Търново на първи тур Христо Марков Лазаров, издигнат от ИК за ХРИСТО МАРКОВ ЛАЗАРОВ, получил 132 действителни гласове.