Решение на общинската избирателна комисия

община Велико Търново

област Велико Търново

за избиране на кмет на кметство Беляковец

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Беляковец, община Велико Търново, област Велико Търново на първи тур Албена Алексиева Алексиева-Беренска, издигнат от ИК за АЛБЕНА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА-БЕРЕНСКА, получил 282 действителни гласове.