Решение на общинската избирателна комисия

община Велико Търново

област Велико Търново

за избиране на кмет на кметство Балван

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Балван, община Велико Търново, област Велико Търново на първи тур Радослав Христов Христов, издигнат от ИК за РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ, получил 160 действителни гласове.