Решение на общинската избирателна комисия

община Бургас

област Бургас

за избиране на кмет на кметство Равнец

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Равнец, община Бургас, област Бургас на първи тур Христо Иванов Колев, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", получил 482 действителни гласове.