Решение на общинската избирателна комисия

община Бургас

област Бургас

за избиране на кмет на кметство Брястовец

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Брястовец, община Бургас, област Бургас на първи тур Хриска Зафирова Германова, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 139 действителни гласове.