Решение на общинската избирателна комисия

община Петрич

област Благоевград

за избиране на кмет на кметство Струмешница

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград на първи тур Никола Костадинов Въчков, издигнат от Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", получил 136 действителни гласове.