Решение на общинската избирателна комисия

община Петрич

област Благоевград

за избиране на кмет на кметство Кърналово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Кърналово, община Петрич, област Благоевград на първи тур Стоян Христов Бойчев, издигнат от Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", получил 767 действителни гласове.