Решение на общинската избирателна комисия

община Петрич

област Благоевград

за избиране на кмет на кметство Капатово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Капатово, община Петрич, област Благоевград на първи тур Огнян Стоянов Куков, издигнат от Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО (НДСО)", получил 91 действителни гласове.