Решение на общинската избирателна комисия

община Петрич

област Благоевград

за избиране на кмет на кметство Долна Крушица

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград на първи тур Борис Андонов Тупаров, издигнат от Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", получил 84 действителни гласове.